دانلود آهنگ

دانلود آهنگ ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ (نسینی الدنیا) فاضل دریس

دانلود آهنگ جدید ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ (نسینی الدنیا) عربی از فاضل دریس

شنونده موزیک بسیار زیبای فاضل دریس بنام ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ (نسینی الدنیا) عربی با پخش آنلاین باشید

آهنگ ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ (نسینی الدنیا) عربی با صدای فاضل دریس را با کیفیت عالی 320 و 128 به همراه متن آهنگ از موزیک سی تو دانلود کنید و لذت ببرید.

Download New Music Fazel Deris – Nasini El Donya

دانلود آهنگ ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ (نسینی الدنیا) فاضل دریس

دانلود آهنگ ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ (نسینی الدنیا)

ﻧﺴﻴﻨﻰ اﻟﺪﻧﻴﺎ ♬!♬!ﻧﺴﻴﻨﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻛﺎری ﻛﻦ ﻛﻪ دﻧﻴﺎ و ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ
دوﺑﻨﻰ ﺣﺒﻴﺒﻰ♬!♬!
ﻣﻦ را در آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان
وﺳﺒﻨﻰ اﻗﻠﮏ♬!♬! اﺣﻠى ﻛﻠﺎم
ﺑﮕﺬار ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻠﺎت را ﺑﺮاﻳﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻢ
ﻟﻮ اﻟﻒ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻮ اﻟﻒ اﻟﻌﺎﻟﻢ♬!♬!
اﮔﺮ ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ و ﺟﻬﺎن را ﺑﮕﺮدم
ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ زی♬!♬! ﻏﺮاﻣﮏ اﻧﺖ اﻟﺎﻗﻰ ﻏﺮام
اﻣﻜﺎن ﻧﺪارد ﻋﺸﻘﻰ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻢ
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ♬!♬!
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ دوﺳﺘﺖ دارم
اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ♬!♬!ﻋﻠﻴﮏ
ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ *
ﻟﻮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺎ ﺑﺒﻌﺪ ﻋﻨﮏ♬!♬!
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺗﻮ دور ﺑﺸﻮم
ﺑﺮﺟع ﻣﺸﺘﺎق♬!♬! ﻟﻌﻴﻨﻴﮏ
ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم
ﺿﻤﻨﻰ ﺧﻠﻴﮏ وﻳﺎﻳﺎ♬!♬!
ﻣﻦ را در آﻏﻮﺷﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻦ
دوﺑﻨﻰ ودوب♬!♬! ﻓﻰ ﻫﻮاﻳﺎ
ﻣﻦ را در ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان و در ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺴﻮز
ﺗﻌﺎﻟى ﻧﻌﻴﺶ اﺟﻤﻞ اﻳﺎم♬!♬!
ﺑﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﺎن اﺟﻤﻞ ﻳﻮم♬!♬! ﻓﻰ ﺣﻴﺎﺗﻰ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روز زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﻳﻮم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﺘﮏ ﻳﺎ ﺣﻴﺎﺗﻰ♬!♬!
روزی ﻛﻪ ﺗﻮ را دﻳﺪم ای ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻦ
ﻣﻘﺪرﺗﺶ اﺗﺤﻤﻞ♬!♬! ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻣﺎ اﻓﻜﺮ ﻟﺤﻈﻪ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﻪ ای را ﺑﺪون ﻳﺎدت زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻢ
ﻟﻘﺘﻨﻰ ﺑﺪوب ﻓﻰ ﻫﻮاک♬!♬!
ﻣﻦ را ﻳﺎﻓﺘﻰ ﻛﻪ در آﺗﺶ ﻋﺸﻘﺖ ذوب ﺷﺪم
ﺧﺪﺗﻨﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ♬!♬! اﻟﻨﺎس
ﻣﻦ را از ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﺪا ﻛﺮدی *
ﻋﺸﺖ ﻓﻰ اﺟﻤﻞ اﺣﺴﺎس♬!♬!
و ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﺑﺎ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدم
وﻧﺴﻴﺖ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻰ♬!♬! اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺎک
و دﻧﻴﺎ را در ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدم ﻋﺰﻳﺰم
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ♬!♬!
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ دوﺳﺘﺖ دارم ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻛﻢ اﺳﺖ
ﻟﻮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻧﺎ ﺑﺒﻌﺪ ﻋﻨﮏ♬!♬! ﺑﺮﺟع ﻣﺸﺘﺎق ﻟﻌﻴﻨﻴﮏ
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺛﺎﻧﻴﻪ از ﺗﻮ دور ﺑﺸﻮم ﺑﺎ ﺷﻮر و اﺷﺘﻴﺎق ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدم
ﺿﻤﻨﻰ ﺧﻠﻴﮏ وﻳﺎﻳﺎ دوﺑﻨﻰ ودوب ﻓﻰ ﻫﻮاﻳﺎ♬!♬!
ﻣﻦ را در آﻏﻮﺷﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻦ و در ﻋﺸﻘﺖ ﺑﺴﻮزان و در ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺑﺴﻮز
ﺗﻌﺎﻟى ﻧﻌﻴﺶ♬!♬! اﺟﻤﻞ اﻳﺎم
ﺑﻴﺎ ﻗﺸﻨﮕﺘﺮﻳﻦ روزﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻴﻢ
ﻟﻮ اﻗﻠﮏ♬!♬!
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﻳﻢ
اﻧﺎ ﺷﺎﻳﻠﮏ ♬!♬!ﺟﻮه ﻋﻴﻨﻴﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮ را در ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻗﺮار دادم
واﻟﺪﻧﻴﺎ دى ﺷﺎﻫﺪه ﻋﻠﻰ♬!♬!
و اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ اﺳﺖ
اﻧﺎ ﺟﻨﺒﮏ♬!♬! وﺑﺤﺒﮏ
ﻣﻦ در ﻛﻨﺎر ﺗﻮام و دوﺳﺘﺖ دارم
ﻣﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﻗﺪر اﻧﺎ ﻳﺎ ﺣﺒﻴﺒﻰ ﻓﻰ ﻳﻮم اﻧﺴﺎک♬!♬!
ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﻢ روزی ﺗﻮ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﻨﻢ ﻋﺰﻳﺰم
ﺑﺘﻤﻨى اﻟﻌﻤﺮ♬!♬! ﻳﻄﻮل
آرزو دارم ﻛﻪ ﻋﻤﺮم ﻃﻮﻟﺎﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ
واﻓﻀﻞ اﺣﺒﮏ ﻋﻠى ﻃﻮل♬!♬!
ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺗﺎ اﺑﺪ دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ده اﻧﺎ ﻳﺎﻣﺎ ♬!♬!ﺣﻠﻤﺖ اﻛﻮن وﻳﺎک
زﻳﺮا ﻣﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮاب در ﻛﻨﺎر ﺗﻮ ﺑﻮدن را ﻣﻰ ﺑﻴﻨم

متن آهنگ ﻟﻮ اﻗﻠﮏ اﻧﻰ ﺑﺤﺒﮏ اﻟﺤﺐ ﺷﻮﻳﻪ ﻋﻠﻴﮏ (نسینی الدنیا) از فاضل دریس

5/5 - (1 امتیاز)

siavash

سلام،به وب سایت خودتون یعنی موزیک 30 تو خوش آمدید.در این سایت من سعی میکنم آهنگ های جدید و مجاز ایرانی همینطور ترانه های شاد و ترند اینستاگرام رو واستون قرار بدم تا دیگه نخواید کل اینترنت رو دنبالشون بگردید.خوشحال میشم اگر بعد از شنیدن اهنگها نظراتتون رو هم واسم قرار بدید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا